Vergelijk LED Lampen en LED verlichting

Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.Ledlamp.nl/ (Ledlamp.nl). Door gebruik van Ledlamp.nl verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Ledlamp.nl houdt zich het recht voor op ieder moment deze voorwaarden aan te passen. Het is daarom uw verantwoordelijkheid dat u voor gebruik van Ledlamp.nl op de hoogte bent van de volledige en actuele gebruiksvoorwaarden. Wij gaan ervan uit dat wanneer u Ledlamp.nl gebruikt, u de gebruiksvoorwaarden en het privacy statement zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte informatie volledig begrijpt en accepteert.

Berekeningen, adviezen en informatie

Ledlamp.nl streeft ernaar haar gebruikers zo goed mogelijk te adviseren over led-verlichting. De informatie zoals vermeld op en gebruikt door Ledlamp.nl is mede gebaseerd op informatie afkomstig van fabrikanten, webwinkels en andere bronnen. Ondanks de grote zorg die Ledlamp.nl hieraan besteedt kan Ledlamp.nl geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van de geplaatste informatie en productadviezen. Ledlamp.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie of aan Ledlamp.nl gekoppelde websites.

Ledlamp.nl bevat links naar externe websites. Indien een gebruiker van Led-lamp.nl doorklikt naar een van deze sites, dan zijn de gebruiksvoorwaarden van die betreffende website van toepassing. Ledlamp.nl verkoopt zelf geen producten geeft geen garanties of zekerheden met betrekking tot welk product, dienst, prijs, specificatie dan ook. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via Ledlamp.nl is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten en copyright

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door copyright en intellectueel eigendom rechten van Ledlamp.nl, de bij haar aangesloten webwinkels, fabrikanten en andere rechthebbenden. Ledlamp.nl respecteert deze rechten. In het geval van handelingen in strijd met copyrights, handelsmerken of intellectueel eigendom van anderen behoudt Ledlamp.nl zich het recht voor om gegevens en/of links naar externe sites te verwijderen.

De inhoud van Ledlamp.nl is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Ledlamp.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan browsertechnisch noodzakelijk om Ledlamp.nl online te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

  • de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor Ledlamp.nl wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  • Ledlamp.nl niet te gebruiken voor transmissie of plaatsing van computervirussen of voor transmissie of plaatsing van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  • Ledlamp.nl niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • Ledlamp.nl niet te gebruiken voor plaatsing en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaand toestemming aan Ledlamp.nl te vragen;
  • geen scripts, (ro)bots, spiders, danwel andere geautomatiseerde of handmatige processen in te zetten om gegevens op Ledlamp.nl te kopieren of voor enig ander niet-geautoriseerd doel te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van Ledlamp.nl;
  • alleen links naar de homepage van Ledlamp.nl te plaatsen, tenzij u schriftelijke toestemming van Ledlamp.nl heeft gekregen om naar een andere pagina op Ledlamp.nl te linken.

Contact

Indien u vragen heeft over deze disclaimer of andere zaken betreffende Ledlamp.nl, dan kunt u ons bereiken via de contactpagina.